ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ت‍ه‍ران‌ (از فرستاده مخصوص ما)

عنوانب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ت‍ه‍ران‌ (از فرستاده مخصوص ما)
گونهسند
شماره دسترسی۷ت‌
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

۲۰ آذر ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعجشنواره ها, سند, فیلم کودکان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارشی از مشاهدات خبرنگار روزنامه اون‍وول‌ اب‍س‍روات‍ور از برگزاری فستیوال فیلم کودکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درتهران. به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۶۸ در پاریس.latest Running | Air Jordan