بیانات آقای پازارگاد معاون پیش آهنگی جمهوری دنیا Tamboree of the world

عنوانبیانات آقای پازارگاد معاون پیش آهنگی جمهوری دنیا Tamboree of the world
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۲-۸۵
موضوعبهاءالدین پازارگادی, پیشاهنگی, تعلیم و تربیت, سخنرانی ها, مقاله
متن کامل

متن سخنرانی پازارگارد معاون پیشاهنگی در مورد تاریخچه پیشاهنگی و جمبوری در پیشاهنگی در جلسه دوم مجلس مشورت.jordan release date | Marki