بیانات آقای سرو مهندس و استاد دانشکده فنی

عنوانبیانات آقای سرو مهندس و استاد دانشکده فنی
گونهمقاله
عنوان فرعیدستور ساختمان دبستان ها و دبیرستان ها "
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۴۵]-۱۴۹
موضوعتعلیم و تربیت, ساختمان های آموزشگاهی, سخنرانی ها, مجلس مشورتی معارف, مقاله
متن کامل

سخنرانی مهندس سرو در جلسه نهم مجلس مشورت در باره ی رعایت اصول جدید معماری و تامین روشنایی در ساختمان دبستان ها، دبیرستان ها و دانشکده ها.latest jordan Sneakers | Nike Shoes