بهمن دادخواه

عنوانبهمن دادخواه
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگردادخواه, بهمن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨

شماره صفحهص١٥
وضعیت رنگ

نقاشی ( قلم و آبرنگ )

موضوعآبرنگ, آهو و پرنده ها, بهمن دادخواه, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
بهمن دادخواه