برنامه تعطیلی دوره راهنمایی تغییر کرد

عنوانبرنامه تعطیلی دوره راهنمایی تغییر کرد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۰۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعبخشنامه ها, رستاخیز, روش های تدريس, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

متن دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش درباره ی: کاهش ساعت های تدریس درس های نظری و افزایش آموزش عملی، تدریس دروس راهنمایی به شکل تئوری و عملی، استفاده از استادکاران ماهر برای تدریس حرفه و فن و تأکید بر بالابردن کیفیت درس های نظری و اقدام به حذف درس هایی که از سوی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی زائد تشخیص داده می شوند.Sports News | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify