کاربرگه

Found 77 results
فیلترها: کلیدواژه is بخشنامه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۹
شکرالله نجفی, آئین نامه کودکستانها. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۴
خبرهای فرهنگی : بخشنامه ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۸۰, ۱۳۴۴.
۱۳۳۹
اخبار فرهنگی : تعداد دانش آموزان در کلاسهای دبیرستان تثبیت شد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, بخشنامه ها و دستورها : اداره کل فرهنگ استان .. شهرستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۱۴-۱۱۵, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, بخشنامه ها و دستورها : اداره کل فرهنگ استان .. شهرستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۲۳-۱۲۴, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها : آئین نامه امتحانات ابتدائی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۶-۵۰, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها: آئین نامه شورای فرهنگ شهرستانها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۵-۴۶, ۱۳۳۹.
دستورها و بخشنامه ها: آمار و مشخصات ساختمانهای فرهنگی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۰-۵۱, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها: احترام معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۱, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها: تهیه خانه برای معلمین. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۴-۴۵, ۱۳۳۹.
دستورها و بخشنامه ها: هزارمین جلسه شورای عالی فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۱-۵۵, ۱۳۳۹.
۱۳۲۳
عیسی صدیق, بخشنامه اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳۸-۶۴۰, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه : دبستان ..، دبیرستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۲-۵۵, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : آقای مدیر دبستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵۶-۵۵۷, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵۸-۵۶۰, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : اداره فرهنگ، دبستان های چهار کلاسه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴۲, ۱۳۲۳.
۱۳۱۶
اداره انطباعات. تعلیم و تربیت, ص [۴۹۸], ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی. تعلیم و تربیت, ۱۳۱۶.
وزیر معارف و اوقاف, ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه اداره معارف و اوقاف. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات مرکز و امتحانات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۶, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات و ولایات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۷, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات و ولایات. تعلیم و تربیت, صص ۱۸۷-۱۸۸, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات ولایات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۴, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, بخشنامه ها : اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی. تعلیم و تربیت, ص ۶۰۸-۶۰۹, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, بخشنامه ها : اداره تعلیمات مرکز و امتحانات. تعلیم و تربیت, ص ۶۰۶, ۱۳۱۶.