باز هم معارف (ایام تحصیل)

عنوانباز هم معارف (ایام تحصیل)
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۹ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۹۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعرشد و پرورش اجتماعی, روابط اجتماعی, کوشش, مقاله
متن کامل

لزوم آموزش زندگی اجتماعی به دانش آموزان، پیشنهاد اجرای نمایش های مناسب در مدرسه ها در روزهای تعطیل، گردش دانش آموزان و معلمان و پرداختن به آموزش های فرهنگی و تفریحی سودمند برای دانش آموزان.