اندیشه هایی نو برای ساختن فردایی دیگر

عنواناندیشه هایی نو برای ساختن فردایی دیگر
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعمعلمان, مقاله, مکتب مام, وسایل کمک آموزشی
متن کامل

لزوم تغییر در تمام سطوح آموزش و پرورش از هر دو جنبه ی دیدگاه ها و روش های معلمان و وسایل کمک آموزشی.