امتحانات ابتدایی

عنوانامتحانات ابتدایی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۵ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۳۱ (۱۳۰۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآمار آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارش آماری از شرکت کنندگان دختر در امتحانات ابتدایی و شمار قبول شدگان، مردودان و غایبان.