افسانه آفرینش در ایران(۲۹)

عنوانافسانه آفرینش در ایران(۲۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص٢٩
وضعیت رنگ

چاپ و جوهر رنگی

موضوعافسانه آفرینش در ایران, تصویر, تصویر کتاب, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
افسانه آفرینش در ایران(۲۹)