اعتصاب دانش آموزان دبیرستانها

عنواناعتصاب دانش آموزان دبیرستانها
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۳۲ (۴۶۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیین نامه های امتحانی, امتحانات, ترقی, مقاله
متن کامل

خبر اعتصاب دانش آموزان دبیرستان های البرز، مروی، هدف، امیرکبیر و ادب در اعتراض به تغییر آئین نامه ی امتحانات.Running sport mediaArchives des Sneakers