اشکال اساسی کار مدارس در آئین نامه هاست

عنواناشکال اساسی کار مدارس در آئین نامه هاست
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ٢٣مهر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
موضوعآیین نامه ها, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقد سامانه ی آموزشی و آیین نامه های آموزش و پرورش در زمینه ی مردودشدن دانش آموزان و ارائه ی چند پیشنهاد برای بهبود این وضعیت.trace affiliate link | Nike React Element 87