از فرهنگ چه می خواهیم

عنواناز فرهنگ چه می خواهیم
گونهمقاله
نویسندگانبیرشک, احمد
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۲

شماره

دوره۴ ش۷ (خرداد ۱۳۳۲): ۵۰۹؛ ش۹ (شهریور ۱۳۳۲): ۶۷۷-۶۸۲؛ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۵۵-۸۶۰
موضوعبیرشک، احمد, تربیت معلم, سخن, مقاله
متن کامل

بررسی نقش دولت و وزارت فرهنگ در فرهنگ سازی کشور، ضرورت توجه حکومت ها به آموزش ابتدایی معلمان به عنوان کسانی که در اجتماع تأثیرگذارند و بهادادن به آموزش و پرورش این قشر.Running Sneakers | シューズ