اردک خوشبخت

عنواناردک خوشبخت
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارفریده,
متن کامل

تیموتى با پدر و مادرش در دره اى آرام در کنار جاده ى کابل زندگى مى کند. او هیچ دوستى ندارد. یک روز او و خانواده اش به دیدن نمایشگاهى در شهر مى روند. تیموتى در مسابقه اى شرکت مى کند و یک مرغابى مى برد. تیموتی از پیدا کردن چنین همبازى اى بسیار خوشحال است.