اخبار فرهنگی : نظارت در کار مدارس ملی

عنواناخبار فرهنگی : نظارت در کار مدارس ملی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۹

شماره

دوره ۳۲ ش ۲و۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

اشاره به شیوه ی نظارت اداره فرهنگ بر مدرسه های ملی و شیوه برخورد با متخلفین.affiliate link trace | Air Jordan