اخبار : در راه پیشرفت زنان و بهبود شرائط زن و کودک ایرانی

عنواناخبار : در راه پیشرفت زنان و بهبود شرائط زن و کودک ایرانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۴

شماره

س ۳ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۴]-۵۵
موضوعسپیده فردا, شورای امور اجتماعی زنان و کودکان, مقاله
متن کامل

گزارشی از اقداماتی که از زمان تأسیس تا زمان ارائه ی این گزارش از سوی شورای اجتماعی زنان و کودکان انجام گرفته است. ای شورا از شش ماه پیش آغاز به فعالیت کرده است. فعالیت های این شورا شامل: طرح و تهیه ی آموزشگاه مددکاران اجتماعی، طرح و تهیه آموزشگاه حرفه زنان، تأسیس شرکت تعاونی زنان، ایجاد باغ کودکان، ایجاد اندرزگاه ها، بازدید از کارگاه هایی که زنان و کودکان در آن مشغول به کار هستند، طرح ایجاد کلوب زنان و تفریحات سالم برای آنان، ایجاد نهضت های بین المللی بین زنان ایران با سایر کشورها.jordan release date | balerínky