ابومسلم خراسانی

عنوانابومسلم خراسانی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٩ک
پدیدآورندگانزیدان, جرجی
تاریخ تولد - وفات

١٨٦١-١٩١٤

پدیدآورندگان همکارشیرازی, محمد علی
ناشرشهریار
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦٠ ص
اندازه٢٤*٥⁄١٤ س.م
پدیدآورندگان

جرجی زیدان؛ ترجمه محمدعلی شیرازی

موضوعادبیات ترجمه, جرجی زیدان, سرگذشتنامه داستانی, شهریار, کتاب, محمدعلی شیرازی
گروه سنی(ج، د)
بهاء

١٨٠ ریال

متن کامل

شرح زندگى سردار ایرانی عبدالرحمن بن مسلم ابومسلم خراسانى (۱۰۰-۱۳۷ق).bridge media | nike fashion