ئاوینه

عنوانئاوینه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩١١ک
پدیدآورندگانمولوى, جلال الدين
تاریخ تولد - وفات

۶۰۴- ۶۰۷۲ق.

پدیدآورندگان همکارمولوی, جلال الدین محمد بن محمد, محمد شلماسی, وه رگیر
عنوان فرعیكومه له چيروكيكي هه لبژارده له مه سنه وي
عنوان دیگر

عنوان به فارسى: آيينه: مجموعه داستان هاي برگزيده از مثنوى

ناشراسعد
مکان انتشاربغداد
سال انتشار۱۳۵۸
تعداد صفحه۱۷۴ص
اندازه۱۴*۱۹ س.م
پدیدآورندگان

نووسينى مه لا جلال الدينى رومى؛ وه رگير محمدى شلماسى

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, اسعد, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, جلال الدين محمد بن محمد مولوى، نووسینى مه لا جلال الدینى رومى, کتاب, مجموعه ها, نووسينى مه لا جلال الدينى رومى, وه رگير محمدى شلماسى
گروه سنی(ه)
بهاء

۵۰۰ فلسه

متن کامل

مجموعه ى قصه، شامل: به قال و رون رشتنى تووتى(بقال و روغن ریختن طوطی)؛ په ندو ئاموژگارى(پند و اندرز)؛ بازرگان و تووتى(بازرگان و طوطی)؛ و ....Sports Shoes | Nike Shoes