آهوی گردن دراز(۹)

عنوانآهوی گردن دراز(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرآذرگین, یوتا
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص۹
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, آهوی گردن دراز, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری, یوتا آذرگین
متن کامل
آهوی گردن دراز(۹)