آستریکس و کلئوپاتر(۱۶)

عنوانآستریکس و کلئوپاتر(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگراودرز, آلبر
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٦]

شماره صفحهص١٦
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و جوهر رنگی)

موضوعآستریکس و کلئوپاتر, آلبر اودرز, تصویر, تصویر کتاب, کمیک استریپ, منابع دیداری
متن کامل
آستریکس و کلئوپاتر(۱۶)