کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is جبار باغچه بان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جبار باغچه بان, بهار کودکان, فصل نامه ج. نوشته شده.
۱۳۵۱
جبار باغچه بان, پژمان, احمد, دائمی, فریدون, نارنجیها, پرویز, پزشکیان, ایرج, جزئی, مرتضی, خلفی, سونیا, بخشایش, مهران, و کمال زاده, فریده, بابا برفی [صفحه گرامافون]. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌ , ۱۳۵۱.
۱۳۲۷
جبار باغچه بان, الفبا. على اکبر علمى، مجلس, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۲۷.
۱۳۲۳
جبار باغچه بان و رهنما, آذر, زبان, ماهانه ج. رهنما, تهران, ۱۳۲۳.
۱۳۱۱
جبار باغچه بان, پیر و ترب. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۱۱.
۱۳۰۸
جبار باغچه بان, گرگ و چوپان, پی اس در یك پرده براى نمایش در كودكستانها و قرائت شاگردان مبتدى. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۰۸.