کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is خسرو اسدی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۷
خسرو اسدی, بررسی مختصری پیرامون عدم تمرکز در آموزش و پرورش کشور. سازمان برنامه و بودجه, تهران, ص ۴۳ص., ۱۳۴۷.