بررسی مختصری پیرامون عدم تمرکز در آموزش و پرورش کشور

عنوانبررسی مختصری پیرامون عدم تمرکز در آموزش و پرورش کشور
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگاناسدی, خسرو
متن کامل

بررسی وضعیت و وظایف وزارت نوپای آموزش و پرورش و اصولی که با رعایت آنها دشواری های این وزارت از میان برداشته خواهد شد.