کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is کنتس دو سگور  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سوفی سگور, پسرک فداکار, و دو داستان دیگر. بامداد, بی ج, ص ١٥٥ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
سوفی سگور, فرانسوا گوژپشت. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٢٢ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
سوفی سگور, گفتگوی حیوانات, و چند قصه دیگر. جاویدان, تهران, ص ١٢٥ص, ۱۳۵۵.
۱۳۴۵
سوفی سگور, کودک بینوا. اقبال, تهران, ص ٢٢٣ص, ۱۳۴۵.