کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is رضا جعفری and پدیدآورنده is رضا جعفری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۲
رضا جعفری, مخالفین متد دکرولی چه می گویند ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۵۷-۲۶۵, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
رضا جعفری, روش دکرولی در آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۵-۷۲, ۱۳۳۱.