کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان اسپانیایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, نوشته شده.
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. پدیده, تهران, ص ٥١ص, نوشته شده.
۱۳۴۷
خوان رامون خیمنس, من و خرک من. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٨ص, ۱۳۴۷.
۱۳۳۹
چند داستان برای کودکان, از ادبیات خارجی. گوتمبرگ, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۹.