کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is نوآوری‌های آموزشی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
طرح مقدماتی اصلاح آموزش و پرورش کشور, ش ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل مطالعات و برنامه ها. وزارت آموزش و پرورش، اداره کل مطالعات و برنامه ها, تهران, ص ۴۳ص., نوشته شده.
۱۳۰۴
اخبار علمی : کارت پستال های علمی. تعلیم و تربیت, ص ۵۵, ۱۳۰۴.