کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is مقدم، حسن  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۶
حسن مقدم, امثال و اصطلاحات فارسی. سپیده فردا, صص [۲۰-۲۶], ۱۳۳۶.
ابوالقاسم جنتی عطائی, چند کلمه درباره زندگانی حسن مقدم, بمناسبت بیست و دومین سال درگذشت او ". سپیده فردا, ص [۲۷]-۲۸, ۱۳۳۶.