امثال و اصطلاحات فارسی

عنوانامثال و اصطلاحات فارسی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانمقدم, حسن
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۷-۱۳۰۴

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵، دوره ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۰-۲۶]
موضوعادبیات عامیانه, سپیده فردا, ضرب المثل, مقاله, مقدم، حسن
متن کامل

تقسیم بندی آثار باقی مانده از هر تمدن، به دو نوع عالی و عامی. علاوه بر آثار با ارزش عالی ادبی، توجه به آثار عامیانه برای پی بردن به تمام ویژگی های هر تمدن لازم است. در ادامه به تقسیم بندی هایی که ممکن است بر روی ضرب المثل ها انجام داد، شباهت بین ضرب المثل های جامعه های مختلف و چگونگی ثبت و ضبط آن ها اشاره شده است. حسن مقدم به کوشش های خود در ارتباط با جمع آوری مثل های فارسی و منابعی که در این ارتباط به آن ها برخورد کرده است و نیز کار علی اکبر دهخدا اشاره کرده است. در پایان چند نمونه ضرب المثل که حسن مقدم آن ها را جمع آوری کرده است، آمده اند.jordan Sneakers | シューズ