کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان فارسی and پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جواد فاضل, داستان نیکان و پاکان. وزارت فرهنگ، اداره کل تعلیمات ابتدایی, تهران, ص ٦٠ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, دعوای دیگ و کماجدان. بازی کودکان, ص ٦-٨, نوشته شده.
۱۳۵۵
عباس یمینی شریف, خر و خرکچی‌. موسسه مطبوعاتی عطایی, تهران, ص ١٠٩ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۰
عباس یمینی شریف, همسایه عجیب‌. بی نا, تهران, ص ٢٤٢ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
عباس یمینی شریف, در میان ابرها. پدیده, تهران, ص ۶٤ ص, ۱۳۴۹.
عباس یمینی شریف, دو کدخدا. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران, ص ٤٤ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۵
عباس یمینی شریف, دنیاگردی جمشید و مهشید, قصه های کشور های دیگر. امیركبیر، كتابهای طلایی, تهران, ص ١٢٩ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
عباس یمینی شریف, فری به آسمان میرود. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص [٣٣]ص‌, ۱۳۴۴.
۱۳۳۵
عباس یمینی شریف, پول کار نکرده. کیهان بچه ها, ص ٢٣-٢٦, ۱۳۳۵.
۱۳۳۳
عباس یمینی شریف, باغبان و ریشه کن. دانش آموز, ص [٢]-٤, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, ترس از مجسمه. دانش آموز, ص [٣٠]-٣٢, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, در جستجوی بهترین آفریده خدا. دانش آموز, ص [١١]-١٥, ۱۳۳۳.
۱۳۳۱
عباس یمینی شریف, بهترین بخشش. شیر و خورشید سرخ ایران, صص ۷-۸, ۱۳۳۱.
۱۳۲۹
عباس یمینی شریف, از حرف تا عمل. دانش آموز, ص ٢٥-٢٨, ۱۳۲۹.