کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان آلمانی and پدیدآورنده is اریش کستنر  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
اریش کستنر, کلاس پرنده. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٨٦ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
اریش کستنر, فلفلی و آنتون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. امیرکبیر، کتابهای طلائى, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۵۴.
اریش کستنر, خانم کوچولو و آقا آنتون. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٩ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
اریش کستنر, خواهران غریب. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٧٦ص, ۱۳۵۳.
۱۳۳۹
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۹.