فهرست آثار «[ناخوانا] ملک یان(انجمن ارامنه تهران)»

از آثار «[ناخوانا] ملک یان(انجمن ارامنه تهران)»، ۱ اثر موجود است.