مقررات مدارس ارمنی

عنوانمقررات مدارس ارمنی
گونهسند
فرستنده[ناخوانا] ملک یان (انجمن ارامنه تهران),
گیرندهریاست وزرا,
متن کامل

نامه ای از طرف انجمن ارامنه تهران به رئیس الوزرا وارائه گزارشی از پیشرفت های مدارس ارمنی در بالابردن سطح علمی دانش آموزان وپرسش درباره برنامه تعیین شده از طرف وزارت معارف ودرخواست مجدد کم شدن ساعات تدریس به زبان ارمنی درمدارس ارامنه .