یک روز (۱۷)

عنوانیک روز (۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

(١٣٥٤)

شماره صفحهص ١٧
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری, یک روز
متن کامل
یک روز (۱۷)