گ‍ل‍ه‍ای‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ (۲۱)

گ‍ل‍ه‍ای‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ (۲۱)
عنوانگ‍ل‍ه‍ای‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ (۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۱

شماره صفحهص ۲۱
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, گل های زینتی, منابع دیداری
متن کامل