گربه ماهیگیر(۱۶)

عنوانگربه ماهیگیر(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[١٦]
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گربه ماهیگیر, منابع دیداری
متن کامل
گربه ماهیگیر(۱۶)