گاو کوچولوی حصیری،گاو پهلو قیری(۹)

عنوانگاو کوچولوی حصیری،گاو پهلو قیری(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخایکین, داوید
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص۹
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, داوید خایکین, کتاب تصویری, گاو کوچولوی حصیری ، گاو پهلو قیری, گوآش, منابع دیداری
متن کامل
گاو کوچولوی حصیری،گاو پهلو قیری(۹)