گالیور در جزیره کوتوله ها(۱۳)

عنوانگالیور در جزیره کوتوله ها(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگررکس اروین, جان استرجن
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[١٣]
وضعیت رنگ

طراحی (قلم و آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, جان استرجن, رکس اروین, طراحی, کتاب مصور, گالیور در جزیره کوتوله ها, منابع دیداری
متن کامل
گالیور در جزیره کوتوله ها(۱۳)