ک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۱۱)

عنوانک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخداجو,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١١
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, خداجو, کتاب تصویری, کدو تنبل و مورچه های زرنگ, منابع دیداری
متن کامل
ک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۱۱)