کودک این پیوند آشتی بین الملل

عنوانکودک این پیوند آشتی بین الملل
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۰

شماره

س۱ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۳
موضوعحمایت کودکان, روز جهانی کودک, فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان, کنگره فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان (دومین), مقاله
متن کامل

برگزاری کنفرانسی از سوی فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان و ارائه ی پیشنهادی برای تعیین یک روز به عنوان روز بین المللی کودکان؛ سخنرانی اوژنی کوتون رئیس فدراسیون دموکراتیک بین المللی در این زمینه .