کلاس دوم دبستان برهان مجرد، تهران

کلاس دوم  دبستان برهان مجرد، تهران
عنوانکلاس دوم دبستان برهان مجرد، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

۱۳۴۷

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه برهان مجرد, مدرسه پسرانه, مدرسه دولتی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل