کتاب توکا (۴)

کتاب توکا (۴)
عنوانکتاب توکا (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخائف, بهرام
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-١٣٨٢

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص[٤]
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥/٢٣*٥/٢٣س.م
موضوعبهرام خائف‌, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب تصویری, کتاب توکا, منابع دیداری, نقاشی
متن کامل