چوپان دریایی(۲۳)

عنوانچوپان دریایی(۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربایاش, آلن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۲۳
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و اکریلیک)

موضوعآبرنگ, آلن بایاش, تصویر, تصویر کتاب, چوپان دریایی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
چوپان دریایی(۲۳)