چرتکه - بهترین وسیله تعلیم مقدمات حساب به دانش آموزان

عنوانچرتکه - بهترین وسیله تعلیم مقدمات حساب به دانش آموزان
گونهمقاله
ناشررستاخیز عدل
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۳۸

شماره

س۹ ش۳۳۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعرستاخیز عدل, روش های تدريس, روش هاي تدريس, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی آموزش مقدمات ریاضی با چرتکه به دانش آموزان در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، نظر برخی از صاحب نظران درباره ی آموزش ریاضیات به وسیله ی چرتکه و تاریخچه ی آن.