چراغ آبی

عنوانچراغ آبی
گونهمقاله
نویسندگاناوهنری,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۲ (۳۲۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, او هنری, ترقی, مقاله
متن کامل

کالسکه چی جوانی عاشق دختر پادشاه می شود. وقتی علاقه ی خود را به او ابراز می کند دختر با شلاق او را می زند و ماجرا را به پادشاه می گوید. پادشاه هم دستور قتل جوان را می دهد. پسر که از شهر خارج شده است، در راه به پیرزنی بر می خورد و به درخواست او چراغ آبی را از ته چاه برای او درمیآورد. ولی هنگام بیرون آمدن از چاه به پیرزن می گوید تا پایم را روی زمین نگذاری چراغ آبی را به تو نمی دهم. پیرزن طناب را می برد و پسر به ته چاه می افتد. اما به خاصیت چراغ آبی پی می برد، از غول درون آن کمک می گیرد و با به دست آوردن ثروت بسیار به خواستگاری دختر پادشاه می رود، با او ازدواج می کند و بر تخت پادشاهی می نشیند.Sport media | Nike