پینوکیو(۱۹)

عنوانپینوکیو(۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگررکس اروین, جان استرجن
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٩
وضعیت رنگ

طراحی (قلم و آب مرکب)

موضوعپینوکیو, تصویر, تصویر کتاب, جان استرجن, رکس اروین, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
پینوکیو(۱۹)