پروین ما

عنوانپروین ما
گونهنشریه
پدیدآورندگانخوارزمی, محمود, متوجه, عزت الله, دهنا,
متن کامل

نشریه‌ی پروین ما وابسته به انجمن فرهنگی پروین که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن محمود خوارزمی‌ بود، از سال ۱۳۳۰ به شکل ماهانه آغاز به کار کرد. این نشریه ‌از نخستین شماره‌، صفحه‌ای با عنوان‌ برای کودکان داشت که در آن شعرهایی کودکانه همراه با نت آن‌ها به چاپ می‌رسید. همچنین در برخی از شماره‌های این نشریه در شهریور و مهر ۱۳۳۰، حکایت‌ گونه‌هایی از خانم دانشور منتشر می‌شد. افسانه‌های ملل بخش دیگری از مطالب این صفحه بود. این صفحه پس از ۱۴ شماره از کار باز ایستاد.