پروانه ها و باران (۹)

عنوانپروانه ها و باران (۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزمانی, محمد زمان
تاریخ تولد - وفات

١٣٠١

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٩

شماره صفحهص٩
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه١٩*٣٠
موضوعپروانه ها و باران, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب تصویری, محمدزمان زمانی, منابع دیداری, نقاشی
متن کامل
پروانه ها و باران (۹)