پالتو قرمز(۱۹)

عنوانپالتو قرمز(۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٥-١٣٨٤

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨

شماره صفحهص [١٩]
وضعیت رنگ

چاپ دستی

موضوعپالتو قرمز, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, مرتضی ممیز, منابع دیداری
متن کامل
پالتو قرمز(۱۹)