وسایل بیانی جدید: فیلم استریپ - هماهنگی کلام و تصویر

عنوانوسایل بیانی جدید: فیلم استریپ - هماهنگی کلام و تصویر
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱ مهر ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۱۱۹ (شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۵۴): ۶؛ ش۱۲۰ (۳۰ شهریور ۱۳۵۴): ۶؛ ش۱۲۱ (۳۱ شهریور ۱۳۵۴): ۶؛ ش۱۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, شهریاری، خسرو, فیلم استریپ, مرکز تهیه ی فیلم استریپ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با خسرو شهریاری سرپرست مرکز تهیه ی فیلم استریپ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ی: فیلم استریپ، امکانات و ویژگی های آن، ویژگی های ایرانی فیلم استریپ در ایران، استقبال از فیلم استریپ از سوی کودکان و راه های گسترش فیلم استریپ در سطح کشور.